Wczesne wspomaganie WWRD

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Informujemy, że od stycznia 2012 roku na terenie przedszkola działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Celem pracy zespołu jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
W skład zespołu wchodzą:
• pedagog specjalny
• psycholog
• logopeda
• rehabilitant

Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością (w szczególności
z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa) do korzystania z usług naszego zespołu.
Wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą dla Twojego dziecka na:
• lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,
• polepszenie stanu zdrowia,
• lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,
• minimalizowanie skutków niepełnosprawności.

Rodzicom zapewniamy:
• wsparcie psychologiczne,
• fachowe konsultacje i porady w zakresie pracy z dzieckiem,
• pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
• opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka, psychoedukację.

Zapraszamy rodziców, których dzieci posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności ale też rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci.