Ogłoszenia

Będzin, 28-07-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zaproszenie do składania ofert)

I Zamawiający

MIK Solutions Sp. z o.o.

ul. Długa 84, 42-500 Będzin

NIP: 625 244 88 90, REGON: 243278980, strona internetowa: zakatekmarzen.pl

II Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć na basenie metodą Halliwick dla 12 dzieci z przedszkola Zakątek Marzeń w Będzinie w ramach projektu „Rozwijaj się z nami – dysfunkcje nie muszą Cię ograniczać”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”, Działanie 11.1 „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego”, Poddziałanie 11.1.3 „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – Konkurs”.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
– zajęcia na basenie metodą Halliwick,
– lb. dzieci objętych projektem: 12 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– lb. grup: 2 grupy po 6 dzieci, zajęcia odbywają się podczas jednego wyjazdu na basen,
– lb. zajęć objętych projektem: 40 zajęć po 45 minut dla jednej grupy,
– zajęcia zaczynać się mogą: nie wcześniej niż przed godz.13.30,
– basen, na którym mają odbywać się zajęcia: zlokalizowany w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego (sugerowany w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu),
– dzieci wraz z dwójką opiekunów (pracownikami przedszkola) na basen będą dowożone busem opłaconym przez Zamawiającego,
– bilet wstępu na basen dla dzieci będzie opłacony przez Zamawiającego.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

III Opis warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia.
W związku z charakterem zajęć Wykonawca musi dysponować 6 pracownikami z czego przynajmniej jeden powinien posiadać Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego Halliwick.

IV Termin realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji: wrzesień 2016 – sierpień 2017 r.
Planowana data zakończenia realizacji zamówienia: 31-08-2017 r.

Dokładny termin i godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym i określone w umowie.

V Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
Dodatkowo do oferty powinny być dołączone:
– Formularz z danymi oferenta (zał. nr 2)
– Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym (zał. nr 3)
– Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Jeżeli nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej to należy przedstawić Pełnomocnictwo.

VI Kryteria wyboru ofert

– Cena – 75%
– Doświadczenie – 25%

VII Miejsce oraz termin składania ofert

1.Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dyrektor@zakatekmarzen.pl, lub dostarczona na adres: 42-500 Będzin, ul. Długa 84, do dnia 04.08.2016 r. do godz. 12.00.
2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.08.2016 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 04.08.2016 o godzinie 18:00 na stronie www.zakatekmarzen.pl.
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.Zamawiający może unieważnić postępowanie.

VIII Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Fedorus pod adresem email: dyrektor@zakatekmarzen.pl, lub pod nr tel. 790 784 847

 

Zał. nr 1 Hallwick – oferta

Zał. nr 2 Hallwick – dane oferenta

Zał. nr 3 Hallwick – oświadczenie